PEON TSL s.r.o.
Vítězná 1300/33, 784 01 Litovel
IČO: 055 39 935

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS v Ostravě oddíl C, vložka 67965
(dále též jen „prodávající“)

Rozsah platnosti obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákupy v internetovém obchodě na internetové adrese www.peon.cz (dále též jen “e-shop”) provozovaném prodávajícím. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou volně přístupné na internetové adrese www.peon.cz
 2. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, je však nutné k vytvoření uživatelského přihlášení nebo objednávky/nákupu zboží.
 3. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“).
 4. Pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

Objednávky a kupní smlouva

 1. Pro uzavření objednávky/kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí výlučně Všeobecné obchodní podmínky v jejich znění platném k datu objednávky.
 2. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení řádně vyplněné, potvrzené, odeslané objednávky uzavřené na internetových stránkách e-shopu kupujícím prodávajícímu. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 3. Závaznou objednávku kupující zadá provedením online objednávky s uvedením požadovaných údajů a následným potvrzením objednávky. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil (údaje na objednávce se ukládají). Po odeslání objednávky bude kupujícímu e-mailem (na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce) zasláno potvrzení příjmu objednávky včetně její rekapitulace. Všeobecné obchodní podmínky, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, reklamační řád a informační leták o zboží jsou volně dostupné na internetových stránkách prodávajícího a kupující si je může vytisknout.
 4. Uzavřením kupní se prodávající zavazuje odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

Označení zboží a cena zboží

 1. Označení zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností je u každého konkrétního zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Kupní cena zboží včetně všech daní a poplatků je u každého konkrétního zboží uvedena přímo v e-shopu. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 3. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Platební podmínky

Kupující má v rámci úhrady kupní ceny možnost zvolit z následujících způsobů platby. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě.

 1. Platba kartou nebo rychlý online převod prostřednictvím platebního systému GOPAY s.r.o. – akceptované jsou ty platební karty, které jsou uvedené na stránkách internetového obchodu, kupující zaplatí kupní cenu prostřednictvím platební karty nebo rychlým online převodem po potvrzení objednávky.
 2. Platba na dobírku při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám vybraného přepravce; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží;

Dodací podmínky

 1. Kupující si může nechat zboží doručit smluvním přepravcem kupujícího na uvedenou adresu. Volbu způsobu dodání zboží provede kupující v objednávce.
 2. Zvolí-li kupující v rámci objednávky jako způsob dodání přepravu smluvním přepravcem, bude zboží kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce.
 3. Zvolí-li kupující v rámci objednávky jako způsob dodání vyzvednutí na výdejním místě přepravce, bude zboží kupujícímu dodáno na smluvním přepravcem na předem zvolené výdejní místo.
 4. Objednané zboží skladem bude kupujícímu doručeno nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst.
 5. Objednané zboží na objednávku bude kupujícímu doručeno do 10 pracovních dnů od naskladnění objednaného zboží, nejpozději však do 20 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst.
 6. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dopravu objednaného zboží hradí kupující současně s úhradou kupní ceny zboží. Kupující není povinen hradit náklady na přepravu v případě, kdy prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží neúčtuje.
 7. Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v případě, že hodnota objednávaného zboží činí současně alespoň 1 500 Kč.
 8. Pro službu přepravy dále platí, že kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
 9. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.

Práva z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, a to za podmínek a způsobem stanoveným reklamačním řádem, který naleznete ZDE.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci osobně zasláním zboží na adresu: PEON TSL s.r.o., Vítězná 1300/33, 784 01 Litovel.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, dále, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Prodávající též odpovídá kupujícímu, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vadného plnění na:
  1. vadu zboží prodávaného za nižší cenu na zboží s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. Na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  3. Vyplývá-li to z povahy věci.
 6. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

Řešení spotřebitelských sporů

 1. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahuje výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 2. Při odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele zašle spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu hradí v takovém případě spotřebitel. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí vráceného zboží všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to způsobem dohodnutým ve formuláři Odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů a archivace kupní smlouvy

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce, tj. společnost PEON TSL s.r.o., Vítězná 1300/33, 784 01 Litovel, IČO:05539935 a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (formou e-mailu a SMS zpráv).
 3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Kontakt na společnost PEON TSL s.r.o.

 1. V případě jakéhokoli dotazu, případně stížnosti se může kupující obrátit na telefonní linku +420 725 020 212 nebo na email podpora@peonobuv.cz. Provozní doba telefonní linky: pracovní dny od 8:00 do 16:30
 2. V případě odstoupení od smlouvy nebo uplatnění reklamace lze zboží zaslat na adresu: PEON TSL s.r.o., Vítězná 1300/33, 784 01 Litovel, IČO: 05539935

Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2018
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.
 5. Kupující má právo k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, reklamační řád a informační leták, které jsou volně dostupné na internetové stránce prodávajícího.
Sdílet
Váš košík