Reklamace

Je nám velmi líto, že se zakoupeným zbožím nejste spokojen/a a jste nucen/a ho reklamovat. Za vzniklé komplikace se Vám omlouváme. K reklamaci prosím využijte náš reklamační formulář.

}

PROČ TRVÁ REKLAMACE AŽ 30 DNÍ

Na každou reklamovanou botu je nahlíženo individuálně s maximální pozorností. Případné vady, které se na obuvi vyskytnou, opravujeme a konzultujeme přímo ve výrobě nebo u našeho specialisty na opravu obuvi, a to bohužel zabírá čas.

Vyjdeme Vám vstříc

Snažíme se zdarma opravit i poškození, které nesouvisejí s reklamačním řádem. I když se snažíme dělat maximum, některé domnělé vady bohužel odstranit nedokážeme, proto je třeba znát,na co se záruka k obuvi vztahuje. Přesné informace najdete v reklamačním řádu.

Jak reklamace probíhá

1. Reklamační formulář

Vyplňte, prosím, reklamační formulář, který si můžete stáhnout na těchto stránkách. Dbejte na to, aby podstatné informace jako číslo Vaší objednávky a popis vady produktu byli vždy vyplněny.

2. Odeslání reklamace

Pečlivě vyplněný reklamační formulář spolu se zbožím zašlete na adresu REKLAMACE – PEON TSL s.r.o. , Vítězná 1300/33, 784 01 Litovel. Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů vyřídíme.

3. Posouzení reklamace

Reklamované zboží vždy individuálně posoudí náš školený pracovník s maximální pozorností. Podle typu závady a oprávněnosti reklamace volíme další kroky k vyřízení reklamace.

4. Vyřízení reklamace

Po vyřízení reklamace (oprava, vrácení peněz, zamítnutí, výměna) Vám zboží zašleme zpět nebo Vám vrátíme peníze. V případě oprávněné reklamace máte nárok na uhrazení nákladů na přepravu.

Reklamační lístek ve formátu PDF

Pro zjednodušení reklamace si stáhněte interaktivní reklamační lístek. Lístek můžete vyplnit přímo v počítači nebo vyplnit po vytištění. Vyplněný reklamační lístek vždy přibalte k reklamovanému zboží. Nefunguje Vám vyplňování formuláře? Pro správnou funkci lístku je nutné použít Adobe Acrobat Reader nebo prohlížeč Google Chrome.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností PEON TSL s.r.o., IČ: 05539935, DIČ: CZ05539935, se sídlem Vítězná 1300/33, 784 01 Litovel, uskutečněný v internetovém obchodě na www.peon.cz

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Článek 1
Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího
Článek 2
Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinnen předat reklamované zboží k reklamaci vyčištěné, vysušené v v souladu s obecnými zásadami hygieny. V opačném případě může být reklamace ihned zamítnuta.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Článek 3
Lhůta pro uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Článek 4
Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.

Článek 5
Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Článek 6
Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

  1. výměnu zboží za jiné bezvadné,
  2. zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu)

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

Článek 7
Zboží prodávané za nižší ceny

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. U věcí použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Článek 8
Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů.  Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli s firmou PEON TSL s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce.

Poštovní adresa pro doručování návrhů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
             adr@coi.cz

Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na https://adr.coi.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD VE FORMÁTU PDF

Reklamační řád ke stažení ve formátu PDF.

Sdílet
Váš košík